Стручност

 • Управна постапка и администрација
 • Вонсудски и вонпарнични спорови
 • Заштита на конкуренција во стопанството и антикорупција
 • Банкарство и финансии
 • Стечај, реорганизација и трговски спорови
 • Деловни спорови
 • Даноци
 • Градежништво
 • Управување со договори
 • Авторски и сродни права
 • Корпоративно управување и деловно право
 • Заштита на индустриски дизајн и патент
 • Наплата на долгови и побарувања
 • Придонеси од задолжително социјално осигурување
 • Работни спорови
 • Заштита на животната средина
 • Франшизинг и лизинг
 • Управување со странски инвестиции
 • Здравство
 • Човекови ресурси
 • Имиграција
 • Заштита на индустриска сопственост и технологија
 • Ликвидации
 • Инвестициски фондови
 • Трудово право и вработување
 • Имотни и стварни права и управување со недвижности
 • Правна длабинска анализа
 • Лиценци, дозволи и одобренија
 • Судски постапки
 • Спојувања, поделби и присоединувања на трговските друштва
 • Заштита на лични податоци
 • Јавни набавки, тендери и управување со договори за јавни набавки
 • Јавно-приватни партнерства
 • Застапување пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур
 • Хартии од вредност
 • Социјално претприемништво
 • Стартап компании и иновативни бизниси
 • Телекомуникации и радиодифузија
 • Осигурување
 • Материјални договори
 • Заштита на трговски марки
 • Работни односи и заштита на правата