Нашиот тим

Елена Костадиновска Елена Костадиновска Linkedin URL

Специјалист за Корпоративно управување и деловно право и работни односи

Стручност

 • Деловни спорови
 • Наплата на долгови и побарувања
 • Материјални договори
 • Осигурување
 • Правна длабинска анализа
 • Имотни и стварни права и управување со недвижности
 • Стечај, реорганизација и трговски спорови
 • Спојување, поделби и присоединување на трговски друштва
 • Ликвидации
 • Стартап компании и иновативни бизниси
 • Управна постапка и администрација
 • Управување со договори за превоз и шпедиција
 • Лиценци, дозволи и одобренија
 • Имиграција
 • Тендери
 • Работни односи и заштита на правата
  Работни спорови
 • Права од социјално осигурување

Образование

Дипломиран правник со положен правосуден испит
Магистер од областа на деловното право

Јазици

Англиски