Нашиот тим

Кирил Колемишевски Кирил Колемишевски Linkedin URL Кирил Колемишевски vCard

Управувачки партнер

Стручност

 • Банкарство и финансии
 • Стечај, реорганизација и трговски спорови
 • Деловни спорови
 • Даноци
 • Наплата на долгови и побарувања
 • Осигурување
 • Градежништво
 • Правна длабинска анализа
 • Корпоративно управување и деловно право
 • Лиценци, дозволи и одобренија
 • Инвестициски фондови
 • Хартии од вредност
 • Спојувања, поделби и присоединувања на трговските друштва
 • Управување со договори
 • Управување со странски инвестиции

Образование

Дипломиран правник со положен правосуден испит
Овластен инвестициски советник од Комисијата за хартии од вредност

Членство

Член на Надзорен Одбор на Македонска Банка за поддршка на развојот АД Скопје
Член на Надзорен Одбор на Државна Лотарија на Македонија
Содружник во Друштвото ПРАЈМ КОЛЕКТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Јазици

Англиски, Француски, Босански, Бугарски, Хрватски, Српски