Нашиот тим

Сандра Веловска Сандра Веловска Linkedin URL Сандра Веловска vCard

Партнер, Специјалист за здравство, јавни набавки, тендери и управување со договори за јавни набавки

Стручност

 • Заштита на конкуренција во стопанството и антикорупција
 • Авторски и сродни права
 • Корпоративно управување и деловно право
 • Спојувања, поделби и присоединувања на трговските друштва
 • Франшизинг и лизинг
 • Здравство
 • Заштита на индустриска сопственост и технологија
 • Правна длабинска анализа
 • Јавни набавки, тендери и управување со договори за јавни набавки
 • Јавно-приватни партнерства
 • Телекомуникации и радиодифузија
 • Социјално претприемништво
 • Наплата на долгови и побарувања
 • Лиценци, дозволи и одобренија

Образование

Дипломиран правник со положен правосуден испит
Лиценциран застапник за заштита на права од индустриска сопственост

Членство

Консултант за јавни набавки во Проектна единица при Министерство за здравство на Р.М./Европска централна банка 
Содружник и управител на ПРАЈМ КОЛЕКТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Јазици

Англиски, Шпански