СТРУЧНОСТ

  • Правен Due Diligence
  • Деловно право и странски инвестиции
  • Корпоративно управување
  • Спојување, Купопродажба и Аквизиции
  • Финансии и Даноци
НАШИОТ ТИМ
Кирил Колемишевски
Г. Кирил Колемишевски е роден на 11.1.1977 година во Скопје и има дипломирано правни науки на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Р. Македонија, на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во 2001 година. Со диплома за положен правосуден испит пред Министерството за правда се стекнал во 2005 година....
КЛИЕНТИ
Листата на клиенти може да ја добиете на Ваше барање

КОЛЕМИШЕВСКИ И ПАРТНЕРИ
Коста Шахов бр. 7/6
Центар - Скопје

+389 (02) 3110 510
office@kip.mk
www.kip.mk